<link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/css/video-js.min.css?v=1"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/base.css?v=5"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/index.css?v=35"><link rel="stylesheet" href="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/index.css?ysz_v=2.0"><script src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/js/dsbridge.js?v=13" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/dsBridge/main.js?v=26" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/fun.js?ysz_v=3" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/js/nativeToWeb.js?v=1" type="text/javascript"></script><div id="ysz-header" style="margin:0;overflow:hidden;"><h1 style="font-size:24px;line-height:1.8;color:#333333;word-wrap:break-word;">新研究:遗忘是一种新的学习形式,遗忘的记忆未丢失</h1><h2 style="font-size:16px;color:#999999;word-wrap:break-word;"><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">2022-01-22</em><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">nagashi</em><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">原创:生物世界</em></h2></div><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">《倚天屠龙记》有一段张三丰与张无忌的有趣对话:</span></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">“无忌,我教你的还记得多少?”&nbsp;“回太师傅,我只记得一大半。”</span></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">“那,现在呢?”“已经剩下一小半了。”</span></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">“那,现在呢?”“我已经把所有的全忘记了!”</span></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">“好,你可以上了……”</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">张无忌忘记了剑招还打赢了,并达到了太极剑的随心所欲的意境。所以说,记忆是一种很神奇的东西,在日常生活中,我们产生了无数记忆,但其中许多我们都会忘记。这也提出了一个十分有趣的问题——为什么我们要把费尽心思形成的记忆忘掉呢?</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">近日,都柏林三一学院和多伦多大学的研究人员在&nbsp;Nature Reviews Neuroscience&nbsp;期刊发表了一篇题为:Forgetting as a form of adaptive engram cell plasticity(遗忘是记忆细胞适应性神经可塑性的一种表现形式)的文章。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">这篇文章指出,与其说遗忘是一种缺陷,不如说是一种全新的学习形式。遗忘的本质并不是因为记忆本身的丢失,而是由于记忆细胞因环境的变化而不可激活。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/HO0Z9pUcnJkpgMicpvxgUuC22qTicuibsdgTqaOxgfO5MTxj1xpowSrsYf6kveZ30470GqgTALqHC3NyicXEIggJ6Q/640?wx_fmt=png" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B15D017E816F2BB225083783DE5B.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-shadow: rgb(210, 210, 210) 0em 0em 0.5em 0px; width: 847px; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; visibility: visible ;"/></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">对于自然生物而言,环境是不断变化的,忘记一些记忆是有益的,因为这可以导致更灵活的行为和更好的决策。如果记忆是在与当前环境不完全相关的环境中获得的,遗忘它们可以是一个积极的改变,提高我们的幸福感。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">因此,科学家们认为,遗忘一些琐碎而不重要的记忆是为了保留了其他重要的记忆。遗忘当然是以信息丢失为代价的,但是越来越多的研究表明,至少在某些情况下,遗忘是由于记忆访问的改变而不是记忆丢失。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">本研究的第一作者&nbsp;Tomás Ryan&nbsp;博士解释道:“记忆被存储在称为‘记忆印记细胞’的神经元群中,成功回忆这些记忆涉及到这些神经元群的重新激活。因此,从逻辑上来说,遗忘发生在记忆细胞不能被重新激活的时候,但记忆本身仍然存在。这就好像记忆被储存在一个保险箱里,但你一时想不起来打开它的密码。”</span></section><section><br/></section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/HO0Z9pUcnJkpgMicpvxgUuC22qTicuibsdgKqwMUpC6hjYrGu6xkRpaml4vQZSQUJkl0ciakjq6Y7ibo8PE8BvnSvXA/640?wx_fmt=png" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B15D017E816F2CBFA0940BA4B11F.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-shadow: rgb(210, 210, 210) 0em 0em 0.5em 0px; width: 847px; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; visibility: visible ;"/></section><section style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; font-size: 14px; color: rgb(136, 136, 136);">遗忘具有广泛的机制和多种形式</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">在这篇文章中,Tomás Ryan博士和Paul Frankland博士提出了一个新的记忆理论:遗忘是由于神经回路的重构,将记忆细胞从可激活的状态切换到不可激活的状态。遗忘的速度受到环境条件的影响,因此,遗忘实际上是一种学习形式,它根据环境来改变记忆的可获得性。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/HO0Z9pUcnJkpgMicpvxgUuC22qTicuibsdgokEYQLULsjzqpibtecEXJsKeuwPiaTcZ2iaiceIAGOnKboyFtB6yRFibRIQ/640?wx_fmt=png" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B15D017E816F2E27412B557B8701.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-shadow: rgb(210, 210, 210) 0em 0em 0.5em 0px; width: 847px; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; visibility: visible ;"/></section><section style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; font-size: 14px; color: rgb(136, 136, 136);">记忆印记细胞的鉴定与表征</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">值得注意的是,遗忘可分为病理状态和非病理状态。在极端情况下,例如晚期阿尔茨海默病或严重创伤性脑损伤,由于记忆印记本身的丢失,恢复的概率可能为零或可以忽略不计。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">在谈到疾病中的病理遗忘时,Ryan博士和Frankland博士指出:“在我们的理论中,我们相信遗忘在某些情况下是可逆的,而在疾病状态下,比如患有阿尔茨海默病的人,这些自然遗忘机制被劫持了,从而大大降低了记忆细胞的可及性,导致病理性记忆丧失。”</span></section><section><br/></section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/HO0Z9pUcnJkpgMicpvxgUuC22qTicuibsdgpslZ6UGjSjLFMAVkPqM0GA7zVZt13x3qnVtMHvMsuz4jEbEpSpibqVw/640?wx_fmt=png" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B15D017E816F2FAC972C72326455.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-shadow: rgb(210, 210, 210) 0em 0em 0.5em 0px; width: 847px; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; visibility: visible ;"/></section><section style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; font-size: 14px; color: rgb(136, 136, 136);">记忆印记细胞介导遗忘的假设机制</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">总而言之,这项研究提出,遗忘并不是一种退化,而是一种更高阶的学习形式!遗忘源于神经可塑性,它以一种对期望和环境之间的不匹配非常敏感的方式改变记忆细胞的可激活性。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/HO0Z9pUcnJkpgMicpvxgUuC22qTicuibsdgpia6BZfibLiblLSWOAWMSvdF998zM1k9xFDIHwBKGQic236lR8TCcSe9mQ/640?wx_fmt=png" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B15D017E816F31900F5033153BEF.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-shadow: rgb(210, 210, 210) 0em 0em 0.5em 0px; width: 847px; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; visibility: visible ;"/></section><section style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; font-size: 14px; color: rgb(136, 136, 136);">遗忘是适应性神经可塑性的一种形式</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">因此,从这一理论出发,我们遗忘了许多事情,但并不意味着这些记忆以及从我们的大脑中清空,而是我们丢失了找回这些记忆的钥匙。也许,在未来的某一时刻,我们重新找回了钥匙,这些尘封的记忆也会一一浮现。</span></section><div class="footer"><div class="item"><p class="ysz-ueditor-references-label" >参考文献 <span>共1篇<i></i></span></p><div class="ysz-ueditor-references-content textLine2" lang="en"><p>[1]<span class="appskip" data-appskip="yxjysz" data-appskipobj="{&quot;type&quot;:18,&quot;id&quot;:0,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nature.com/articles/s41583-021-00548-3&quot;}">https://www.nature.com/articles/s41583-021-00548-3</span></p></div></div>

点赞 8
收藏 24
全部评论
医学界推荐
指南解读
会议报道