<link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/css/video-js.min.css?v=1"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/base.css?v=5"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/index.css?v=35"><link rel="stylesheet" href="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/index.css?ysz_v=2.0"><script src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/js/dsbridge.js?v=13" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/dsBridge/main.js?v=26" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/fun.js?ysz_v=3" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/js/nativeToWeb.js?v=1" type="text/javascript"></script><div id="ysz-header" style="margin:0;overflow:hidden;"><h1 style="font-size:24px;line-height:1.8;color:#333333;word-wrap:break-word;">肾病患者如何选用他汀类药物?掌握这5点就够了!</h1><h2 style="font-size:16px;color:#999999;word-wrap:break-word;"><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">2022-04-29</em><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">原创:医学界肾病频道</em></h2></div><section style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); visibility: visible; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">他汀类药物具有可靠的抗动脉粥样硬化作用,可以降低心肌梗死和卒中的风险,同时可以显著降低缺血性肾脏疾病发生率。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">另外,对于慢性肾脏病患者,服用他汀类药物可以减少心脑血管事件的发生,对远期预后可以发挥有益的影响。</span></p><section><br/></section></section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">哪些患者需要服用他汀进行降脂治疗?</span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)《慢性肾脏病血脂管理临床实践指南》中提到,以下情况的肾病患者需要口服他汀治疗:</span></section><section><br/></section><section><section><section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">1、推荐对于未进行透析,且年龄≥50岁的CKD患者接受他汀治疗;推荐病情较重者(3-5期CKD,eGFR&lt;60ml/min/1.73m<sup>2</sup>)联合应用他汀与依折麦布治疗;18-49岁的患者,仅在以下4种情况时应用他汀治疗:<br/></span></p><section><br/></section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">1)确诊冠心病;</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">2)合并糖尿病;</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px;"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px;">3)具有缺血性卒中病史;</span><br/></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px;"><br/></span></p><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">4)弗莱明翰评分10年心血管事件风险≥10%。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">2、对于长期透析治疗的患者,不应启动他汀或他汀联合依折麦布治疗,但透析前已经接受上述药物治疗者开始透析后仍可继续用药。</span></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">3、接受了肾脏移植的成年患者,移植后应该接受他汀治疗。</span></section></section></section></section><section><br/></section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">除了上述肾病患者,以下6类患者也推荐使用他汀进行降脂治疗:</span></section><section><br/></section><section><section><section><section><section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">1. 如果已经确诊冠心病、缺血性脑血管病、或者颈动脉或四肢动脉狭窄超过50%的患者,无论胆固醇水平如何,都应该立即服用他汀;<br/></span></section><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">2. 在体检中没发现上述疾病,但是低密度脂蛋白胆固醇超过4.9mmol/L,均应该立即服用他汀;</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">3. 糖尿病合并高血压患者,无论胆固醇水平如何,均应该服用他汀;</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">4. 糖尿病患者低密度脂蛋白胆固醇超过2.6mmol/L应该服用他汀;</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">5. 高血压患者低密度脂蛋白胆固醇超过3.4mmol/L应该服用他汀;</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">6. 没有冠心病、脑血管病、颈动脉或四肢动脉狭窄、糖尿病、高血压等疾病,如果低密度脂蛋白胆固醇超过3.4mmol/L,首先应该积极查找并改变不健康生活习惯,例如吃得太多、运动少、超重或肥胖、吸烟等。如果2-3个月后,患者低密度脂蛋白胆固醇仍然高于3.4mmol/L,则需要服用他汀。</span></p></section></section></section><section><section><section></section></section></section></section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">肾病患者适合选用哪类他汀药物?</span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><section><br/></section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">对于肾病患者的用药选择来说,没有最好,只有合不合适。在我国上市的他汀类药物有7种,分别是洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀。不同的他汀类药物不同剂量强度不同,低密度脂蛋白胆固醇较高,可以选用高强度的;低密度脂蛋白胆固醇不高,可以选择低强度的。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">肾病患者通常服用的药物种类多,就要选择与其他药物相互作用较小的他汀类药物,辛伐他汀、洛伐他汀、阿托伐他汀经肝脏CYP 3A4代谢;氟伐他汀主要经CYP 2C9代谢;瑞舒伐他汀90%以原形排泄,约10%经CYP 2C9代谢。普伐他汀、匹伐他汀不通过CYP 3A4代谢。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YvFeD6T0icibLHzszEKdquChjoY9tHcwZtUbSxO9dOwic2LFSR0vMCRJUN3yToCnZhjTAQPo2J5hLn8KsZAI8y5kw/640?wx_fmt=png" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1160180731E8A593FDA2586AE3A.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; width: 556px; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">单一他汀类药物效果不理想,可以联用吗?</span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">如果用他汀类药物之后,血脂水平依旧不理想,不推荐不同他汀之间联合应用,因为会加重不良反应的发生。应用他汀类药物有一个6%原则,指的是任何一种他汀剂量倍增时,低密度脂蛋白胆固醇进一步降低的幅度只有6%。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">如果服用药物之后血脂没有达标,可以从药物强度上调整,从低强度调整为中强度,从中强度调整为高强度。如果中等剂量、高强度的他汀仍不能使血脂达标,可以采取联合用药的方法,比如他汀联合胆固醇抑制剂——依折麦布。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">依折麦布1986年被批准上市,是目前唯一一种批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂。它通过减少肠道内胆固醇吸收来减少血液中胆固醇的水平。服用之后,它附着在小肠绒毛上皮,抑制胆固醇向肝脏转移,增加血液中胆固醇的清除。依折麦布与他汀作用机制互补,二者联合应用降胆固醇作用显著增强。</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">透析患者如何选用他汀类药物?</span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">透析患者服用药物,要根据药物的特点选择时间服用,才能避免被透析清除出去;同时还要结合药物在体内的清除模式。</span></p><p><br/></p><section><section><section><section><section><section></section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">●&nbsp;洛伐他汀<br/></span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">蛋白结合率95%</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">血液透析对本药的清除可能无显著作用</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">●&nbsp;阿托伐他汀</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">蛋白结合率95%</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">血液透析无法明显加速本药的清除</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">●&nbsp;瑞舒伐他汀</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">蛋白结合率90%</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">血液透析对本药的清除可能无显著作用</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">●&nbsp;匹伐他汀</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">蛋白结合率96%</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">血液透析不能明显加速匹伐他汀的清除</span></p></section></section></section><section><section><section></section></section></section></section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p></section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">当处于慢性肾脏病1~2期的时候,7种他汀类药物基本都能服用,且剂量与健康人无异,服用的同时定期监测各项指标即可。当处于慢性肾脏病3期以上时,对他汀类药物就要有所选择,尽量选择脂溶性的他汀类药物,因为它们多通过肝脏胆汁排泄;水溶性的他汀类药物多通过肾脏排泄。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">比如透析患者尽量使用阿托伐他汀,避免使用瑞舒伐他汀,并不是因为瑞舒伐他汀效果不好,而且因为瑞舒伐他汀服用之后,约90%的剂量以原型通过粪便排泄,其余10%的药物部分经过尿液排出,也就是需要通过肾脏来处理,所以肾功能不全的人会影响瑞舒伐他汀的排泄,可能出现蓄积中毒。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">但是阿托伐他汀服用之后,它及其代谢产物主要经肝脏或胆汁清除,肾功能不全的人对阿托伐他汀的排泄影响不大,因此,肾功能不全的患者服用阿托伐他汀的时候无需调整剂量。</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">他汀类药物的副作用如何应对?</span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><section><br/></section><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">只要是药物,就有一定的副作用,他汀类药物也不例外。他汀类药物最常见的不良反应主要是肌肉综合征和肝功能异常,而且容易与其他药物起相互作用。他汀类药物的不良反应与剂量有关,并且也存在个体差异,实际用药中,需要参考的指标很多,但是要按照医嘱服用,会降低心脑血管风险,个体才会获得最大利益。</span></p><!--auditorInfo-->

点赞 3
收藏 22
全部评论
医学界推荐
指南解读
会议报道